குறள் 947:
தீயள வன்றித் தெரியான் பெரிதுண்ணின், நோயள வின்றிப் படும்.

உரை
தன் உடலுக்கு எந்த உணவு தேவை, எந்த அளவு தேவை என்பதை அறியாமல். அளவுக்கு அதிகமாக உண்பவனுக்கு அளவில்லா நோய்கள் உண்டாகும்.

குறள் விளக்கம்
நான் எந்த இனத்தைச் சார்ந்தவன்?, என் உடலமைப்பு எப்படிப்பட்டது?, என் உடலமைப்புக்கு ஏற்ற உணவு முறை எது?, என்று அறிந்து உண்பவர் ஆரோக்கியமாக இருப்பார். உடலமைப்புக்கு ஒவ்வாத உணவை உண்பவருக்கும், அளவுக்கு மிகுதியாக உண்பவருக்கும், பல நோய்கள் அண்டும் என்கிறார் திருவள்ளுவர்.